Rekrutacja

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2024/2025

1 marca 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja. Do 15 marca należy złożyć w biurze Żłobka wypełnioną kartę zgłoszeniową.

Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony żłobka (folder: do pobrania) lub osobiście w biurze.

Szczegółowe warunki przyjmowania dzieci do Żłobka opisane są w Statucie (folder-do pobrania).

 

 

 

 

WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI

DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO "MACIUŚ" W SWARZĘDZU

 

Do Żłobka uczęszczają dzieci od 20 tyg. życia do 3 lat.

Opieka nad dzieckiem jest sprawowana do ukończenia roku szkolnego,

w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

 

 

I. Warunki przyjmowania dzieci

 
 1. Żłobek przyjmuje dzieci z terenu gminy Swarzędz zameldowanych na pobyt stały lub czasowy.
 2. Rekrutacja do żłobka odbywa się w miesiącu marcu na podstawie wniosku złożonego przez rodziców (opiekunów) w formie pisemnej.
 3. Komisja rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami, kieruje się następującymi kryteriami przyjęć:
  1. dzieci z rodzin wielodzietnych;
  2. dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
  3. matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;
  4. umieszczone w rodzinie zastępczej;
  5. matki lub ojca samotnie wychowujacego dziecko.
 4. Kryteria dodatkowe:
  1. dziecko już uczęszczające do żłobka;
  2. dziecko obojga rodziców pracujących.
 5. Nabór w ciągu roku szkolnego odbywa się tylko w sytuacji, gdy żłobek dysponuje wolnymi miejscami.
 

II. Wyjaśnienia warunków przyjmowania dzieci

 
 1. Rodzina wielodzietna to rodzina z 3 dzieci.
  • Dla "rodziny wielodzietnej" potwierdzeniem jest dostarczenie, do wglądu, aktów urodzenia dzieci.
 2. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się pannę, kawalera, wdowę, wdowca lub osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się także osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Gdy rodzic/opiekun prawny wychowuje wspólnie z drugim rodzicem dziecka (we wspólnie prowadzonym gospodarstwie domowym), nie można mówić o "samotnym" wychowywaniu dziecka.
  • Dla "dziecka samotnej matki lub ojca" potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:
   1. postanowienie sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich lub separacji;
   2. zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności;
   3. wywiad środowiskowy z Opieki Społecznej.
 3. Dla "dziecka rodzica, wobec którego orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy" potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:
  1. orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół do Orzekania o Niepełnosprawności - dla osób pracujących;
  2. orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez ZUS.
 4. Dla "dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej" potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:
  1. postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej;
  2. zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej lub umowa zawarta między starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny, a tą rodziną zastępczą, o której mowa w art. 72 ustawy o pomocy społecznej.
 5. W przypadku kryterium "Dziecko obojga rodziców pracujących" - na karcie zgłoszeniowej powinno się znajdować potwierdzenie zatrudnienia przez zakład pracy wraz z imienną pieczątką i podpisem osoby uprawnionej lub należy dołączyć zaświadczenie z zakładu pracy, ZUS, bądź z Urzędu Skarbowego o prowadzonej działalności gospodarczej (może być wydruk ze strony CEIDG).
 6. Rodzice zameldowani na pobyt czasowy dostarczają zaświadczenie o zameldowaniu.

Podanie nieprawdziwych informacji skutkuje skreśleniem z listy rekrutacyjnej lub z listy dzieci uczęszczających do żłobka.